Kurlar

Eğitim toplam 6 kurdan oluşmakta olup, her bir kur 5 gün, 14 gün ve 1 e 1 eğitim zamanlarına göre ayrıca programlanmıştır. Kurlarımız, “Avrupa Dil Portfolyosuna” göre üzenlenmiştir. “Avrupa Dil Portfolyosu” hakkında detaylı bilgiyi, tablonun altında görebilirsiniz.

BECERİLER
DİNLEME
A1 A2 B1 B2 C1 C2
 Benimle, ailemle, arkadaşlarımla ve yakın çevremle ilgili temel sözcükleri ve basit kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirim.  Beni doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili yapıları ve çok sık kullanılan söz öbeklerini anlayabilirim. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek, rakamlar). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilirim.  İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirim. Güncel olaylar ya da kendi ilgi alanıma giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının genel hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilirim.  Güncel bir konu olduğu müddetçe, uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, karmaşık tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirim. Televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin her türlü programı anlayabilirim. Temiz bir fonetiğin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilirim.  Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları en küçük yapılarına kadar anlayabilirim. Televizyon programlarını, belgesel, haber ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlayabilirim.  İster canlı ister yayın ortamında olsun, hiçbir konuşma türünü anlamak ve algılamakta zorluk çekmem. Bunun yanında, normal anadili konuşma hızındaysa, aksana alışabilmem için biraz zamana ihtiyacım olabilir.
OKUMA
A1 A2 B1 B2 C1 C2
 Katalog, broşür duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilirim.  Kısa ve basit  yazıları okuyabilirim. İlanlar, kullanım kılavuzları, menüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel içeriği kavrayabilir ve kısa kişisel mektup ve e-postalrı anlayabilirim. İşimle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcük ve yapıları içeren metinleri anlayabilirim. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, yer, kişi, zaman, duygu ve dilekleri anlayabilirim.  Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilirim. Çağdaş edebi düzyazıyı, makale ve köşetazılarını anlayabilirim. Üslup ve konuşma farklılıklarını da ayırt ederek uzun, karmaşık, somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanımla alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilirim. Akıcı bir şekilde okuma yapabilirim.  Kullanım kılavuzları, uzmanlık alanına yönelik makaleler ve yazınsal yapıtlar gibi soyut ve somut, yapısal ve dilbilgisel açıdan karmaşık hemen hemen tüm metin türlerini kolaylıkla okuyabilir ve anlayabilirim.
KARŞILIKLI KONUŞMA
A1 A2 B1 B2 C1 C2
 Karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerimi oluşturmada bana yardımcı olması koşuluyla, basit yoldan, tane tane iletişim kurabilirim.O anki ihtiyacıma ya da bilindik konulara ilişkin alanlarda temel düzeyde sorular sorabilir ve cevap verebilirim.  Bildiğim konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış ekonularda iletişime geçebilirim. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasam da kısa sohbetlere katılabilirim. Kısaca özgeçmişi anlatıp, ailem ve arkadaşlarım gibi 3. şahıslar hakkında bilgi verebilirim. Dilin konuşulduğu bir ülkede seyahat ederken oluşabilecek bir çok durumla başa çıkabilirim. Bilindik, ilgi alanıma giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlıksız  yapmaya ihtiyaç duymadan konuşmalara katılabilirim.  Öğrendiğim dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşacak kadar bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilirim. Hakim olduğum konulardaki tartışmalarda, kendi görüşlerimi açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirim. Fikir alışverişinde bulunabilir, satış ve pazarlama konuşmaları yapabilirim. Konuşurken, kullanacağım kelimeleri çok fazla aramaksızın, kendimi akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilirim. Dili, toplumsal, kişisel ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilirim. Duygu, düşünce ve fikirlerimi açık bir ifadeyle dile getirebilir ve karşımdakilerin konuşmalarıyla gerekli bağlantıları kurabilirim.  Hiç zorlanmadan her türlü konuda, konuşma ya da tartışmaya katılabilir; deyimler, mecaz anlamlar ve konuşma diline ait ifadeleri anlayabilirim. Kendimi akıcı bir şekilde ifade edebilir, anlamdaki ince ayrıntıları kesin ve doğru bir biçimde vurgulayabilirim. Bir sorunla karşılaşırsam, geriye dönüp, karşımdaki insanların fark etmelerine fırsat vermeyecek bir ustalıkla ifadelerimi yeniden yapılandırabilirim. Hedef dile ait olan, tonlama, fonetik ve artikülasyon kurallarını, standart dil kalıplarıyla kullanabilirim.
SÖZLÜ ANLATIM
A1 A2 B1 B2 C1 C2
 Yaşadığım yeri ve tanıdığım insanları tasvir etmek için basit kelime, kalıp ve tümceleri kullanabilirim.Şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zamana dair basit cümleler kurabilirim. Hedef dilin konuşulduğu bir ülkede, hiç kimseye muhtaç olmadan, yaşamasal ihtiyaçlarımı tek başıma karşılarım.  Basit bir dille ailemi ve diğer insanları, yaşam koşullarımı, zevklerimi eğitim geçmişimi, meslek yaşantımı ve  işimi betimlemek için bir dizi kelime, kalıp ve tümceyi kullanabilirim. Deneyimlerimi, hayallerimi, umutlarımı,isteklerimi, hedeflerimi ve olayları anlatmak için

çeşitli kalıpları

yalın bir yoldan birbirine bağlayabilirim.

Bağlaç ve edatları kullanabilirim.

Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilirim. Bir öyküyü anlatabilirim, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilirim ve düşüncelerimi belirtebilirim.

 İlgi alanıma giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilirim. Çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüşlerimi ifade edebilirim. Karmaşık konuları, alt temalarla birleştirerek, açık ve ayrıntılı bir biçimde betimleyebilir, belirli bakış açıları oluşturup uygun bir sonuçla konuşmamı sonlandırabilirim.  Her konuda bağlama uygun bir üslupla ve dinleyenin önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak şekilde konuşmamı etkili ve mantıksal bir şekilde yapılandırabilir, açık, akıcı bir betimleme ya da karşıt görüş sunabilir, tartışmara yön verebilirim.
YAZILI ANLATIM
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Kısa ve basit tümcelerle kartpostal hazırlayabilirim. Örneğin; Tatil kartpostalıyla selam göndermek gibi. Kişisel bilgi içeren formları doldurabilirim Örneğin: Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi, basit yazılı anlatımları gerçekleştirebilirim.  Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilirim. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektup ve e-posta yazabilirim. Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilir, deneyim, görüş ve izlenimlerimi betimleyen kişisel mektuplar yazabilirim.  İlgi alanıma giren çok çeşitli konularda anlaşılır, detaylı metinler yazabilirim. Belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kompozisyon ya da rapor hazırlayabilirim. Olayların ve tecrübelerin benim için taşıdıkları ifade ettikleri önemi anlatan mektuplar yazabilirim. Görüşlerimi detaylı bir biçimde, açık, anlaşılır ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilirim. Bir mektup, kompozisyon, tutanak ya da rapor hazırlayabilirim. Önemli olduğunu düşündüğüm konuları ön plana çıkartarak karmaşık konularda yazabilirim. Hedef belirlediğim okuyucu gör uslup belirleyebilirim  Uygun bir üslupla açık, akıcı metinler yazabilirim. Tüm dugu, düşünce ve deneymilerimi, okuyucunun önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak şekilde etkili, mantıksal bir yapılandırmayla bir durum ortaya koyan karmaşık mektuplar, raporlar ya da makaleler yazabilirim. Meslekî ya da edebî yapıt özetleri ve eleştirileri hazırlayabilirim.

Ülkemiz, Avrupa’da ortak eğitim uygulamalarını öngören Socrates Projesine 24 Ocak 2000 tarihinde 253/2000/EC sayılı Avrupa Konseyi kararıyla katılmıştır. Bu nedenle, Avrupa ülkelerindeki yabancı dil eğitim ve öğretim uygulamaları ülkemizde de benimsenmiştir. Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce belirlenen eğitim stratejilerine göre yapılmaktadır. Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak bir standart, ortak ölçütler ve buna dayalı bir araç geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework of Reference for Languages)’nı oluşturmuştur. Bugün tüm Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi bu temel programa dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programının Dayandığı Temel Prensipler
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (ADÖÇ), yabancı dil öğretimi ve öğrenme düzeyleri için bir göstergeler şablonunu ve geçerliliği onaylanmış dil yeterliliği ölçütlerini içerir ADÖÇ’ün temel amacı, yabancı dil öğretimini üç temel felsefeye dayandırmaktadır. Bunlar; Öğrenen Özerkliği, Kendini Değerlendirme ve Kültürel Farklılık olarak sıralanabilir. Bu üç temel felsefeye dayalı olarak ayrıca, üç ana bölümden oluşan Avrupa Dil Portfolyosu (European Language Portfolio) geliştirilmiş, ADÖÇ’ün felsefesinin tüm ülkelerde aynı biçimde hayata geçirilmesi ve uygulamalara ortak bir standart getirilmesi somut biçimde gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Express Language vermiş olduğu tüm eğitimlerde Avrupa Dil Portfolyosu nun bu standartlarını benimseyerek, yine Avrupa Dil Portfolyosu çerçevesinde eğitim sertifikaları verme hakkına sahiptir.